Life Science

SveaNor Fastigheter AB:s vision är att vara den ledande fastighetsaktören för utveckling av  internationellt konkurrenskraftiga Life Science-kluster i stadsnära lägen i Norden.

Life Science klusters är möteplatserer där sjukvårdens utmaningar och framtida utveckling möter forskning, näringsliv och utbildning i syfte att driva fram medicintekniska lösningar och skapa synergier och mervärde för alla involverade parter och verksamheter.

Genom att mäta vårdens kvalitet relaterat till kostnad och skapa testbäddar och “Living Labs” för industrin stärks underlaget för klinisk och translationell forskning och nya innovationer i sjukvården.

Näringslivet ges också möjlighet att effektivt fånga sjukvårdens olösta behov och att kliniskt pröva produkter och idéer under hela utvecklingsprocessen. Detta kan vidare ge upphov till nya innovationer.


Centrumutveckling

Ett centrum ska vara ortens huvudarena för stadsliv, handel, offentliga och privata tjänsteutbud, kultur och upplevelser. Centrumet ska vara det naturliga navet i ett effektivt kollektivtrafiknät. En centrumutveckling kan börja som en revitalisering av ett befintligt centrum eller som en nyutveckling av en tomtpotential för att etablera och bygga ett nytt och tydligt centrum.

Själva centrumutvecklingen sker tack vara att centrumets tyngdpunkt stärks. Flest möjliga av samhällets servicefunktioner, arbetsplatser, studieplatser och kultur placeras centralt så att de kan nås med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.

Det är spännande och komplext att bygga i ett centrum. Många överväganden måste vidtas för att säkerställa kvaliteten, mångfalden och tillgängligheten för lokalbefolkningen. Trygga och innovativa bostäder ska byggas, handel och näringsliv ska säkerställas goda förhållanden och grönområden ska prioriteras. 

Tidigt i planprocessen är det viktigt att tydliggöra värderingar och visioner, och framställa en bra tidplan för att nå långsiktiga mål, så att framskridande och åtgärder snabbare skall kunna förverkligas och för att turordningen i utvecklingen blir optimal.

Helt centralt i en centrumutveckling är målet att göra orter och städer till bra platser att bo i. Det är viktigt att se framtidens behov för att säkerställa en framtidsanpassad utbyggnad.

För att uppnå en framgångsrik centrumutveckling är ett nära samarbete mellan fastighetsutvecklare, kommun, näringsliv, myndigheter och medborgare helt avgörande.

Ett bra och levande centrum är resultatet av en framgångsrik centrumutveckling.

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no